اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «دانشکده برق و کامپیوتر»

مهندسی برق

دانیال بوستان

دانیال بوستان

استادیار

حامد جعفر زاده

حامد جعفر زاده

استادیار

حسن خانی

حسن خانی

استادیار

مرتضی رجب زاده

مرتضی رجب زاده

استادیار

مریم زارع

مریم زارع

استادیار

مهندسی کامپیوتر