آزمایشگاه های آموزشی

تعداد بازدید:۷۲۴

لیست آزمایشگاههای گروه برق:

 

  • اتاق پروژه و اتاق تعمیرات
  • مدار های مخابراتی
  • کارگاه برق
  • مجموعه دیجیتال
  • مجموعه آنالوگ
  • الکترونیک صنعتی
  • ماشین های الکتریکی
  • PLC
  • کنترل خطی
  • آز آنتن