آیین نامه‌ها و فرم‌ها- چارت تحصیلی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 13 مورد از کل 13 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
برنامه ی امتحانات پایان ترمچارت تحصیلی
برنامه ۸ نیم سال پیشنهادی گرایش مخابرات، ورودی های ۹۹ و بعد از آنچارت تحصیلی
برنامه ۸ نیم سال پیشنهادی گرایش الکترونیک، ورودی های ۹۹ و بعد از آنچارت تحصیلی
برنامه ۸ نیم سال پیشنهادی گرایش کنترل، ورودی های ۹۹ و بعد از آنچارت تحصیلی
برنامه ۸ نیم سال پیشنهادی گرایش قدرت، ورودی های ۹۹ و بعد از آنچارت تحصیلی
برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق - گرایش مخابرات - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده
برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده
برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق - گرایش قدرت - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده
برنامه تحصیلی هشت نیمساله کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده
چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - گرایش مخابرات - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده
چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده
چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - گرایش قدرت - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده
چارت تحصیلی کارشناسی مهندسی برق - گرایش الکترونیک - ورودی ۹۲ و پس از آنچارت تحصیلیمنسوخ شده