اساتید مدعو

تعداد بازدید:۲۱۹۲

 

نام مدرس

ایمیل

دکتر عبدالله شکری

abdollah_shokri@yahoo.com

دکتر مریم قرائی

maryam.gharaie@gmail.com

دکتر مهشید ناصریان

nasserian85@gmail.com

مهندس امیر فیضی زاده

feizizadeh_amir@yahoo.com

مهندس سید مسعود علیزاده معصومیان

atrak_2012@yahoo.com

مهندس حسن مرادی

hassanmoradi333@yahoo.com

مهندس رضا معمریامی

moammer62@gmail.com

مهندس علی شیرازی

ali.shirazi83@yahoo.com

مهندس مریم خوشخوی تیتکانلو

maryamkhoshkhoo@gmail.com