نحوه تعیین گرایش ها

تعداد بازدید:۱۴۰۳

 

تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق در چهار گرایش الکترونیک کنترل مخابرات و قدرت با شرایط زیر انجام می گردد.

  1. گذراندن حداقل 70 واحد از دروس پایه و اصلی
  2. اخذ نمره در دروس اصلی گرایشها ( الکترونیک2،کنترل خطی، اصول سیستمهای مخابراتی و سیستمهای انرژی الکتریکی 1)

 

اولویت بندی دانشجویان برای تعیین گرایش، از فرمول زیر محاسبه می گردد که بر اساس سال ورودی و سهمیه هر گرایش در هر ورودی که معادل یک چهارم ورودی های آن سال می باشد، تعیین می شود.

امتیاز = 0.2 ×معدل کتبی دیپلم + 0.8×معدل کل دروس پایه و اصلی اخذ شده

لازم به ذکر است که در هر سال تعیین گرایش در تابستان انجام می شود (ممکن است در شرایط خاص بسته به تشخیص گروه در بهمن نیز انجام گردد) و کسانی که در انتهای ترم بهمن به شرایط تعیین گرایش می رسند، باید تا تابستان منتظر تعیین گرایش باشند. مقایسه بین افرادی که به شرایط تعیین گرایش می رسند فقط بین ورودی های خودشان انجام  می شود. بنابراین رسیدن به شرایط تعیین گرایش در زمان زودتر می تواند در اولویت نهایی شما موثر باشد.