نحوه تعیین گرایش ها

تعداد بازدید:۱۰۰۶۷

 

تعیین گرایش دانشجویان مهندسی برق در چهار گرایش الکترونیک، کنترل، مخابرات و قدرت در ترم پنجم انجام می گردد. اولویت بندی دانشجویان برای تعیین گرایش، از فرمول زیر محاسبه می گردد. سهمیه هر گرایش در هر ورودی معادل یک چهارم ورودی های آن سال می باشد.

امتیاز = 0.2 ×معدل کتبی دیپلم + 0.8×(70÷تعداد واحد گذرانده)×(معدل کل دانشجو)

لازم به ذکر است که در هر سال تعیین گرایش در پاییز انجام می شود و تمامی دانشجویانی که در پنج ترم از ورودشان به دانشگاه سپری شده باشد، باید اولویت های خود را در سیستم گلستان ثبت نمایند. با توجه به فرمول بالا، تعداد واحد پاس شده ی بیشتر و معدل بالاتر در کسب امتیاز بالا موثر است.